O čom je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA

Šlabikárová knižka A AKO AMÁLKA R AKO ROZPRÁVKA

podporuje vzťahové väzby v rodine, spája učenie so životom. Je interaktívnou knižkou v najlepšom zmysle slova. Patrí do rúk deťom i dospelým na spoločné čítanie. Podporuje prirodzenú detskú zvedavosť, zdravý zmysel pre humor a fantáziu. Posilňuje spoluprácu, vzájomnú úctu, rešpekt a dôveru. Rozvíja emocionálnu inteligenciu, komunikačné zručnosti, tvorivosť a kritické myslenie.

Pomenovanie šlabikárová knižka vychádza z radenia písmen a tvorenia slov, ktoré pripomína tradičné šlabikáre. Inovatívnym spojením s detskou ilustrovanou knižkou vzniká nový koncept učenia čítania. Písmená sa stávajú súčasťou bežného života päťročného dievčatka Amálky a jej rodiny. Obsah tvoria príbehy obyčajných dní, ale každý je niečim zaujímavý. V každom sa dá niečo objaviť, naučiť sa, zasmiať. Práve v tom je čaro i posolstvo tejto detskej knižky. Vnímať svet okolo seba otvorenými očami, tešiť sa zo života, mať otvorenú myseľ, učiť sa a tvoriť.

Ako vyzerá šlabikárová knižka?

Knižka sa skladá z dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častí. Čítankovej a šlabikárovej. Obe sú vysvetlené v úvode knihy. Čítankovú časť tvorí 37 motivačných dvojstrán, každá obsahuje krátky text s novým písmenom a k nemu celostranovú ilustráciu. Šlabikárovú časť tvorí 13 precvičovacích dvojstrán na čítanie slabík, slov, obrázkov a viet.

Texty, písané detsky zrozumiteľným spôsobom a ilustrácie s prepracovanými detailami tvoria spolu zmysluplný, pútavý a vtipný celok všetkých písmen abecedy. Je len na dospelom, ako využije potenciál, ktorý knižka ponúka.

Komu je šlabikárová knižka určená?

Šlabikárová je určená všetkým zvedavým deťom, ktoré čítať ešte nevedia, ktoré sa čítať naučiť už chcú, aj pre tie, ktoré ju už samé prečítajú, ale najmä:

  • Rodičom, na spoločné čítanie a učenie sa s deťmi v domácom vzdelávaní
  • Predškolákom, prvákom, druhákom ako doplnková čítanka
  • Predškolákom a prvákom na prázdninové čítanie
  • Deťom s narušenou schopnosťou komunikácie a špecifickými poruchami čítania
  • Učiteľom v predprimárnom a primárnom vzdelávaní ako tvorivá a inšpiratívna metodická príručka

Ako sa dá knižka podľa veku a schopností dieťaťa využívať?

Knižka môže s deťmi rásť. Alebo opačne:)

Trojročné, možno i dvojročné dieťa môže objavovať v ilustráciách a obrázkoch známe i nové veci, pomenovávať ich, hľadať kocúrika, Učí sa orientovať v knihe, cvičí si zrakové vnímanie. Je dôležité, aby sa dieťaťu pri pozeraní, či čítaní knižky venoval dospelý. Aby dieťa mohlo komunikovať o tom, čo ho v knižke zaujalo. Aby sa mohlo pýtať, učilo sa debatovať, argumentovať. Okrem komunikačných zručností podporuje knižka sociálnu interakciu, rozširuje slovnú zásobu, trénuje pamäť, myslenie, vnímavosť a všímavosť. Rozvíja emocionálnu inteligenciu a intelekt.

Predškolákovi ponúka knižka aj poznávanie a čítanie veľkých tlačených písmen, nácvik orientácie v texte, prácu s informáciami, ich triedenie a spracovanie, rozvoj kritického myslenia. Dôležitým predpokladom plného využitia možností knižky zostáva interakcia dieťaťa s dospelým.

Prvák, ktorý pozná veľké tlačené písmená sa rýchlo v knižke zorientuje a nájde si strany, ktoré môže sám s hrdosťou a radosťou prečítať. Prirodzene a intuitívne si osvojuje základy čítania s porozumením. Dlhšie texty s malými tlačenými písmenami číta opäť s dospelým. Dospelý číta text a dieťa v ňom číta farebne vyznačené písmená, slabiky, slová. Rozvíja orientáciu v texte, získava potrebnú sebadôveru pre rozvoj čitateľských zručností.

Dieťa, ktorému vyjadrovanie alebo čítanie robí ťažkosti, má možnosť pri knižke sa uvoľniť, zasmiať, zabaviť. Zbaviť sa stresu z chýb. Trénovať pozornosť, sluchové a vizuálne vnímanie. Rozoznávať a pamätať si písmená spojené s konkrétnymi emóciami, zážitkami. Spontánne rozvíjať a trénovať rečové schopnosti, myslenie, predstavivosť, kreativitu. Posilňovať sebavedomie potrebné k pocitu vlastnej úspešnosti.

Všetky texty a ilustrácie v knižke sú originálnou tvorbou autorov.

Šlabikárovú knižku sme tvorili precízne a s láskou. Veríme, že ju tam nájdete.

Pridaj komentár