Vitamín U-učiteľ PRÍBALOVÝ LETÁK

Písomná informácia pre užívateľa
Vitamín U-učiteľ

pevná substancia

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať toto liečivo, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa online na svojich kolegov, alebo svojho terapeuta.

Tento vitamín nebol predpísaný iba vám. Dávajte ho, komu uznáte za vhodné.

V tejto písomnej informácií sa dozviete:

1. Všeobecné informácie
2. Čo je Vitamín U-učiteľ a na čo sa používa
3. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitamín U-učiteľ
4. Ako užívať Vitamín U-učiteľ
5. Možné vedľajšie účinky
6. Ako uchovávať Vitamín U-učiteľ

7. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Všeobecné informácie:

Školstvo prechádza šokom skokom veľkými zmenami.  Podmienky pre učenie zabezpečujú rodičia vo svojom domácom prostredí. Nútený stav sociálnej izolovanosti je náročný pre deti aj dospelých.

2. Čo je Vitamín U-učiteľ a na čo sa používa

Vitamín U-učiteľ obsahuje komplexnú multizložku aktivujúcu receptory predovšetkým detí a mládeže. Pôsobí priamo na ľudský mozog. Aktivuje sto miliard nervových buniek komunikujúcich s takmer pol triliónom spojov. Používa sa  všestranne na liečbu analfabetizmu. Zmierňuje príznaky nepriaznivej rodinnej anamnézy. Odstraňuje pocity neznalosti a nevedomosti. Má povzbudivé účinky, motivuje k vysokým osobným výkonom.

3. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete/podáte Vitamín U-učiteľ

Neužívajte/nepodávajte Vitamín U-učiteľ
– ak ste alergický vy, alebo vaši blízki na prijímanie nových poznatkov, vedomostí a zručností

– ak máte vážne pochybnosti o pôsobení tohto vitamínu na váš organizmus, alebo organizmus detí a mladistvých

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať/podávať Vitamín U-učiteľ, obráťte sa na svojich potomkov a uistite sa, že sa chcú naučiť:
– čítať
– počítať
– písať
– komunikovať aj v inom ako v materinskom jazyku
– hýbať sa
– orientovať sa v prírodných vedách a v umení
– tvoriť
– spolupracovať
– aktívne počúvať
– rešpektovať
– neponižovať
– používať zdravý rozum a zmysel pre humor
– kriticky myslieť
– riešiť problémy

– byť zodpovední,  samostatní, čestní, vynaliezaví, vytrvalí, priateľskí a odvážni.

Deti a dospievajúci

Užívanie vitamínu U-učiteľ nie je vekovo ohraničené.

Iné lieky a vitamín U-učiteľ

Účinky iných liekov a vitamínu U-učiteľ sa môžu navzájom ovplyvňovať. Buďte zvlášť opatrní, ak užívate/podávate Vitamín U-učiteľ deťom a mladistvým s odporom  k akejkoľvek riadenej činnosti. Ak je Vitamín U-učiteľ aj napriek tomu nutné užiť/podať, zabezpečte dotyčnému na mieru ušité, uspokojivé, priateľské a dôveryhodné podmienky počas celej doby užívania Vitamínu U-učiteľ.

Vitamín U-učiteľ a alkohol

V priebehu liečby nepite/nepodávajte žiadne alkoholické nápoje.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vitamín U-učiteľ zvyšuje schopnosť vedenia vozidiel a obsluhy strojov.

4. Ako užívať Vitamín U-učiteľ

Užívajte/podávajte tento vitamín tak, ako vám to odporučila dôveryhodná osoba, najlepšie na základe vlastného úsudku. Užívanie vitamínu pravidelne konzultujte so svojimi deťmi. Doporučená denná, týždenná, mesačná, ročná dávka je individuálna. Rozhodnutie a zodpovednosť je na vás.

5. Možné vedľajšie účinky

Tak, ako všetky lieky, aj tento vitamín U-učiteľ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia hneď a u každého.
Vitamín U-učiteľ je zvyčajne dobre znášaný.

Klinické testy na mnohopočetnej celosvetovej vzorke respondentov potvrdili  nezanedbateľný výskyt závislosti. Ojedinele sa vyskytli i alergické reakcie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa telefonicky na najbližšiu vhodnú inštanciu. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií. Pozri časť 5.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získavaniu ďalších informácií o bezpečnom užívaní/podávaní Vitamínu U-učiteľ.

6. Ako uchovávať Vitamín U-učiteľ

Uchovávajte pri bežnej telesnej teplote v optimálnych svetelných podmienkach. V interiéri a exteriéri. V dosahu detí, mladistvých i dospelých.
Dátum exspirácie nie je na obale vyznačený. Použiteľnosť je časovo obmedzená vitalitou vitamínu. Po jej uplynutí exspiruje sám.

Nevyužitý vitamín nelikvidujte!  Odstráňte sa z jeho dosahu. Chráňte životné prostredie!

7. Obsah balenia a ďalšie informácie

Ako vyzerá Vitamín U-učiteľ, obsah balenia a ďalšie informácie

Jedno balenie Vitamínu U-učiteľ obsahuje plnohodnotného človeka, majstra svojho remesla, ženského alebo mužského rodu. Vyznačuje sa múdrosťou, láskavosťou, porozumením, humorom, trpezlivosťou a ochotou sprevádzať deti radostnou cestou poznania a objavov. Až kým ho sami na tej ceste nepredbehnú.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vzdelávanie, ktoré baví

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná tretieho apríla 2020.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …