Domáce vzdelávanie – postup v praxi

V tomto článku sa môžete dočítať informácie o individuálnom, takzvanom domácom vzdelávaní detí prvého stupňa základnej školy, ktoré zabezpečujú rodičia podľa  § 23 písmeno b) a  následne § 24 odsek 2 písmeno b)  školského zákona.

Domáce vzdelávanie je v časoch pandémie nanajvýš aktuálne. Skutočnosť, že škola môže byť náhle a kedykoľvek počas školského roka zavretá, zvyšuje požiadavky na rodičov prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Učiť sa priamo doma, alebo prostredníctvom malých komunitných škôl je pre mnohé deti a rodičov prijateľnejšie, ako absolvovať školské dištančné vzdelávanie.

Rozhodnutie, vzdelávať svoje dieťa v takzvanom domácom vzdelávaní, je na rodičoch. Je to právomoc a zodpovednosť zároveň.
Ako na to od prvej triedy: ( Ak ste sa pre domáce vzdelávanie rozhodli až po nástupe do školy, môžete to k polroku, či roku zmeniť).
1. Zápis do školy. Zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy je  vašou zákonnou povinnosťou.  Do ktorej školy dieťa zapíšete, je na vašom slobodnom rozhodnutí. O tom, či budete dieťa do školy prijaté, alebo nie, rozhoduje riaditeľ školy, v ktorej ste boli na zápis. Keď bude dieťa do školy prijaté, je stále na rodičoch, či do nej aj nastúpi, alebo zvolíte inú školu, ktorá bude ochotná vaše dieťa prijať.

2. Kmeňová škola. To je škola, ktorú pre svoje dieťa vyberiete a do ktorej vaše dieťa prijmú. Bez ohľadu, kde ste boli na zápis. V ideálnom prípade pôjdete na zápis do školy, do ktorej aj chcete, aby dieťa prijali. Často sa stáva, že v čase zápisov do prvých ročníkov, rodičia ešte nie sú celkom rozhodnutí a dohodnutí na domácom vzdelávaní. Preto sa začnú o kmeňovú školu zaujímať až neskôr. Na konci prázdnin, či v septembri.
Riaditeľovi vybratej kmeňovej školy adresujete žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania, domáceho vzdelávania.

3. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka.

 Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť*
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania **
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohoto zákona ***
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka****
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov *****
g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané ******
h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

* Rozhodnúť sa pre individuálne, domáce vzdelávanie sa môžete kedykoľvek k polroku, alebo roku počas školskej dochádzky prvého stupňa základnej školy. (Aj neskôr, ale tomu sa v tomto článku nevenujeme.)
** Dôvody svojho rozhodnutia stačí napísať formálne – jednou vetou.
*** Individuálny vzdelávací program by vám mala pomôcť vypracovať škola,garant alebo aj vy sami. Mal by byť v súlade so školským vzdelávacím programom vašej kmeňovej školy. Dôležité je vedieť čo a ako chcete vaše dieťa naučiť. Zodpovednosť za jeho vzdelanie ste prebrali na seba.
Ak chcete byť ako rodičia, viac zorientovaní v téme štátneho vzdelávacieho programu, informácie nájdete tu:  https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
**** Stačí uviesť, že v domácom prostredí žiaka.
***** Potrebné je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Ak ním ani jeden z rodičov nedisponuje, nájdite si pedagóga s týmto vzdelavaním, ktorý vám poskytnete svojim diplomom garanciu. Ak dieťa aj priamo vyučuje, uhrádzajú mu rodičia finančnú odmenu.
****** Učebnice a učebné texty si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia. Žiadna učebnica nie je povinná. Dobré je vedieť, aké učebnice používa kmeňová škola, keďže bude dieťa pred vydaním vysvedčenia z učiva skúšať.

4. Preskúšanie dieťaťa. Podľa zákona má dieťa vykonať  komisionálne skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky mu kmeňová škola vydá  vysvedčenie.

5. Zrušenie povolenia individuálneho vzdelávania. Ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia neprospeje, môže riaditeľ školy povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi zrušiť. Zrušiť ho môže aj na základe žiadosti rodičov, alebo ak rodičia žiaka neplnia podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona a zrušiť ho môže i na základe návrhu hlavného školského inšpektora.
Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí žiaka do príslušného ročníka základnej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.

V prípade, že máte dieťa v domácom vzdelávaní a chodí do komunitnej školy, teda nie je vzdelávané výlučne doma, väčšinu z uvedeného rieši za vás komunitná škola. Zodpovednosť za vzdelávanie vášho dieťa je však pred zákonom stále ponechaná na vás.

Prečítajte si aj ďalšie články v téme domáce vzdelávanie.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať: jana.sillerova@najvzdelavanie.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Čas detstva a rodičovstva

  Koľko času má detstvo? Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho Čítať ďalej …

 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …

 • Patrí písané písmo do prvej triedy?

  Prečo prvákov neteší písanie Len málo prvákov sa učí písať s radosťou. Na začiatku majú veľké očakávania, sú zvedaví, no s narastajúcim počtom písmen ich písanie prestane baviť. Mnohé šesťročné deti na zvládnutie učenia sa písať písaným písmom ešte psychicky Čítať ďalej …