Domáce vzdelávanie – postup v praxi

V tomto článku sa môžete dočítať informácie o individuálnom, takzvanom domácom vzdelávaní detí prvého stupňa základnej školy, ktoré zabezpečujú rodičia podľa  § 23 písmeno b) a  následne § 24 odsek 2 písmeno b)  školského zákona.

Domáce vzdelávanie je v časoch pandémie nanajvýš aktuálne. Skutočnosť, že škola môže byť náhle a kedykoľvek počas školského roka zavretá, zvyšuje požiadavky na rodičov prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Učiť sa priamo doma, alebo prostredníctvom malých komunitných škôl je pre mnohé deti a rodičov prijateľnejšie, ako absolvovať školské dištančné vzdelávanie.

Rozhodnutie, vzdelávať svoje dieťa v takzvanom domácom vzdelávaní, je na rodičoch. Je to právomoc a zodpovednosť zároveň.
Ako na to od prvej triedy: ( Ak ste sa pre domáce vzdelávanie rozhodli až po nástupe do školy, môžete to k polroku, či roku zmeniť).
1. Zápis do školy. Zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy je  vašou zákonnou povinnosťou.  Do ktorej školy dieťa zapíšete, je na vašom slobodnom rozhodnutí. O tom, či budete dieťa do školy prijaté, alebo nie, rozhoduje riaditeľ školy, v ktorej ste boli na zápis. Keď bude dieťa do školy prijaté, je stále na rodičoch, či do nej aj nastúpi, alebo zvolíte inú školu, ktorá bude ochotná vaše dieťa prijať.

2. Kmeňová škola. To je škola, ktorú pre svoje dieťa vyberiete a do ktorej vaše dieťa prijmú. Bez ohľadu, kde ste boli na zápis. V ideálnom prípade pôjdete na zápis do školy, do ktorej aj chcete, aby dieťa prijali. Často sa stáva, že v čase zápisov do prvých ročníkov, rodičia ešte nie sú celkom rozhodnutí a dohodnutí na domácom vzdelávaní. Preto sa začnú o kmeňovú školu zaujímať až neskôr. Na konci prázdnin, či v septembri.
Riaditeľovi vybratej kmeňovej školy adresujete žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania, domáceho vzdelávania.

3. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka.

 Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť*
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania **
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohoto zákona ***
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka****
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov *****
g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané ******
h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

* Rozhodnúť sa pre individuálne, domáce vzdelávanie sa môžete kedykoľvek k polroku, alebo roku počas školskej dochádzky prvého stupňa základnej školy. (Aj neskôr, ale tomu sa v tomto článku nevenujeme.)
** Dôvody svojho rozhodnutia stačí napísať formálne – jednou vetou.
*** Individuálny vzdelávací program by vám mala pomôcť vypracovať škola,garant alebo aj vy sami. Mal by byť v súlade so školským vzdelávacím programom vašej kmeňovej školy. Dôležité je vedieť čo a ako chcete vaše dieťa naučiť. Zodpovednosť za jeho vzdelanie ste prebrali na seba.
Ak chcete byť ako rodičia, viac zorientovaní v téme štátneho vzdelávacieho programu, informácie nájdete tu:  https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
**** Stačí uviesť, že v domácom prostredí žiaka.
***** Potrebné je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Ak ním ani jeden z rodičov nedisponuje, nájdite si pedagóga s týmto vzdelavaním, ktorý vám poskytnete svojim diplomom garanciu. Ak dieťa aj priamo vyučuje, uhrádzajú mu rodičia finančnú odmenu.
****** Učebnice a učebné texty si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia. Žiadna učebnica nie je povinná. Dobré je vedieť, aké učebnice používa kmeňová škola, keďže bude dieťa pred vydaním vysvedčenia z učiva skúšať.

4. Preskúšanie dieťaťa. Podľa zákona má dieťa vykonať  komisionálne skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky mu kmeňová škola vydá  vysvedčenie.

5. Zrušenie povolenia individuálneho vzdelávania. Ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia neprospeje, môže riaditeľ školy povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi zrušiť. Zrušiť ho môže aj na základe žiadosti rodičov, alebo ak rodičia žiaka neplnia podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona a zrušiť ho môže i na základe návrhu hlavného školského inšpektora.
Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí žiaka do príslušného ročníka základnej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.

V prípade, že máte dieťa v domácom vzdelávaní a chodí do komunitnej školy, teda nie je vzdelávané výlučne doma, väčšinu z uvedeného rieši za vás komunitná škola. Zodpovednosť za vzdelávanie vášho dieťa je však pred zákonom stále ponechaná na vás.

Prečítajte si aj ďalšie články v téme domáce vzdelávanie.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať: jana.sillerova@najvzdelavanie.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
 • Školstvo bez kultúry neprežije Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie aj v ...Čítať ďalej...
 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Nepotrebujem ich. Máš pravdu. Nepotrebuješ. Ani ja. Keď ...Čítať ďalej...
 • Milí rodičia, z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového ...Čítať ďalej...
 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA ...Čítať ďalej...
 • Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pri rozhodovaní o základnom vzdelávaní svojho dieťaťa je dobré mať informácie aj o inom, ako o tradičnom plnení školskej dochádzky. Pre uľahčenie vyhľadania legislatívy uverejňujeme štyri paragrafy zo školského  zákona, týkajúce sa osobitného plnenia školskej dochádzky v plnom znení.  Patrí ...Čítať ďalej...
Najnovšie články:
 • Domáce vzdelávanie – postup v praxi

  V tomto článku sa môžete dočítať informácie o individuálnom, takzvanom domácom vzdelávaní detí prvého stupňa základnej školy, ktoré zabezpečujú rodičia podľa  § 23 písmeno b) a  následne § 24 odsek 2 písmeno b)  školského zákona. Domáce vzdelávanie je v časoch Čítať ďalej …

 • Školstvo bez kultúry neprežije

  Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie Čítať ďalej …

 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch

  Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Čítať ďalej …

 • Milí rodičia,

  z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového Čítať ďalej …

 • Učitelia na javisku života

  Ešte pár dní a zdvihne sa opona ďalšieho školského roka. Na jeho javisku sa budú odohrávať tisícky skutočných príbehov. Každý deň bude premiéra. Netrúfame si dnes povedať, čím nás prekvapí. To, čo vieme je, že dej musí stále napredovať a Čítať ďalej …