KOMPETENCIE

Učiť pre budúcnosť nás baví

Lebo iba vzdelávanie pre budúcnosť dáva zmysel nášmu snaženiu. Dnes nevieme, na akú budúcnosť máme deti pripravovať, ale čo by sme mohli vedieť  je vybaviť ich kľúčovými kompetenciami.

Európsky referenčný rámec definuje Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov vhodných pre daný kontext. Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré všetci jednotlivci potrebujú na osobné naplnenie a rozvoj, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnanie.

Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií:

Komunikácia v materinskom jazyk
Komunikácia v cudzích jazykoch
Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky
Digitálna kompetencia
Učiť sa učiť
Sociálne a občianske kompetencie
Zmysel pre iniciatívu a podnikanie
Kultúrne povedomie a prejav