Patrí písané písmo do prvej triedy?

Prečo prvákov neteší písanie

Len málo prvákov sa učí písať s radosťou. Na začiatku majú veľké očakávania, sú zvedaví, no s narastajúcim počtom písmen ich písanie prestane baviť. Mnohé šesťročné deti na zvládnutie učenia sa písať písaným písmom ešte psychicky nedozreli. Učiteľky materských škôl okrem toho upozorňujú, že predškolákom chýba jemná motorika. Majú menej príležitosti rozvíjať svoje motorické schopnosti, ako predtým, keď mnohé činnosti vyžadovali viac manuálnych zručností. S písaným písmom neprichádzajú deti v bežnom živote do kontaktu. Nemajú s ním predchádzajúcu skúsenosť. Učia sa ho takmer ako cudzie písmo. Nemá pre ne nijaký špeciálny význam. Ovládať písané písmo vo svojom veku reálne nepotrebujú. Odpisy, prepisy a diktáty sú pre ne zbytočným stresom. Zvlášť v učení na diaľku je ťažké učiť sa naraz čítať tlačený text a písať a čítať písaný text.

Tlačené písmená sú deťom známe

Deťom dobre známe písmená z kníh,  z nápisov na oblečení, na obchodoch, na klávesnici sú tlačené.  Poznajú ich takmer všetky pred nástupom do školy, vedia sa nimi podpísať, zaujímajú ich. Sú spojené so životom. Vedieť ich čítať a písať dáva  deťom zmysel. Z tohto pohľadu je polemika, či učiť v prvej triede písmo spojené alebo nespojené, irelevantná. Dôležité je naučiť deti vyjadrovať sa písomne tak, ako im to ide v danom veku najlepšie. Veľkými tlačenými písmenami. Treba ich oceniť a poskytnúť im podporu v samostatnosti a tvorivosti.
Oboznámiť deti s tým, že jedna vyslovená hláska, sa dá zapísať rôznymi grafickými zápismi, môže byť pre ne zaujímavý objav. Ale nie povinnosť naučiť sa ich písať. Tie zvedavejšie a odvážnejšie budú samé skúšať písať jednotlivé písané písmená, keď sa s nimi v šlabikári stretnú.

V prvej triede je potrebné trénovať jemnú motoriku, rečové a komunikačné schopnosti, podporovať duševný rozvoj

Jemná motorika úzko súvisí s myslením a rečovými schopnosťami. Týmto zručnostiam je potrebné venovať viac času a pozornosti, ako krasopisnému písaniu v nalinajkovaných zošitoch. Trénovať rozvoj jemnej motoriky zápästia a prstov, cvičiť prepájanie ľavej a pravej hemisféry,  koordinačné cvičenia. Trénovať trpezlivosť, sústredenosť a pozornosť. Kritériom by mala byť zmysluplnosť, efektívnosť a nápaditosť aktivít.
V prváckej triede by nemala chýbať kreatívna stena, na ktorej si deti môžu veľkými ťahmi rozcvičovať ruku, kresliť, písať rôzne znaky, veľké tlačené písmená a spontánne tvoriť. Ako kreatívna stena poslúži dobre i veľký bal baliaceho papiera pripevnený na stenu, prilepený na skriňu, alebo dvere. Vhodné sú písacie a kresliace potreby rôzneho druhu. Dôležité je rozvíjať manuálne zručnosti vynaliezavo a tvorivo. Potrebujete nabrúsiť nožnice? Strihajte alobal. Lepíte drobné predmety? Použite lepiacu pištoľ. Čím sú deti zručnejšie, tým sú sebaistejšie. Ľahšie sa púšťajú aj do náročnejších úloh.  Učia sa pritom myslieť o krok dopredu. Získavajú zručnosť, ktorú využijú v učení i  v živote.

S deťmi treba veľa čítať a veľa sa rozprávať. O všeličom. Rozširovať ich slovnú zásobu, učiť ich jasne a zreteľne sa vyjadrovať, kooperatívne komunikovať,  vedieť pozorne počúvať, všímať si zvukovú stránku jazyka. Uľahčí im to učenie cudzieho jazyka. S poznaním rozvíjať  emocionálnu inteligenciu.

Písanie deti tešiť môže 

Písanie môže byť pre deti zaujímavou činnosťou. Trochu poznatkov z histórie kaligrafie, trochu z moderného využitia písma, natrénované motorické zručnosti a psychická zrelosť sú výbornými predpokladmi pre úspešné zvládnutie písma.  Bez známkovania a s radosťou. Pre svoju vlastnú potrebu, pre chuť naučiť sa niečo nové.  
Vlastnoručný písomný prejav podporuje pamäť a logické myslenie. Zapísané informácie sú dlhšie zapamätateľné a hlbšie pochopiteľné. Niektorým žiakom môže naďalej vyhovovať viac tlačené, ako písané písmo. Podstatné je vedieť zvolené písmo čitateľne,  gramaticky správne a tvorivo používať. Prvý trojročný vzdelávací cyklus základnej školy by mal žiakom na to poskytnúť dostatok času a priestoru. 

Spraviť v prvej triede z písania  zmysluplnú činnosť sa dá aj hneď. Na diaľku i v triede. Či už cez klávesnicu,  tlačené písmo, alebo komu je bližšie použiť písané spojené, či nespojené písmo. Prioritou pre prvákov má byť podpora a povzbudenie, aby sa vedeli samostatne  písomne  vyjadriť. Bez strachu z napomínania a upozorňovania na chyby.  V prvom ročníku sa buduje predovšetkým vzťah k učeniu. Ten sa získava podporou a ocenením, nie skúšaním a hodnotením. Na overenie vedomostí nie je potrebný diktát. Užitočnejšie je venovať čas trénovaniu zručností spojených s vytrvalosťou, učiť deti dokončiť čo začali, zdolávať prekážky, vynájsť sa, vedieť si poradiť, vedieť sa učiť. To je umenie písania v prvej triede. Na týchto základoch budú stavať svoje ďalšie poznatky z gramatiky a písania.

Ak máte záujem, na túto tému konzultovať, napíšte.
jana.sillerova@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *