Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy?
Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené?

Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu, alebo aby im mohol byť priznaný stupeň vzdelania mali by si osvojiť určité, dané vedomosti, zručnosti a schopnosti – vzdelávacie štandardy.

V súčasnosti sú v platnosti  vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu schválené v roku 2015. Tie sú stanovené pre každý ročník zvlášť.  Ale keďže školské vyučovanie bolo v minulom školskom roku mimoriadne prerušené, boli  s platnosťou od 1. 9. 2020  vzdelávacie štandardy upravené súhrnne pre 1.- 3. ročník, nie pre každý ročník zvlášť.

Škola má možnosť si pre každú vzdelávaciu oblasť jednotlivo vybrať, či bude postupovať podľa doterajších štandardov, alebo podľa upravených. Tieto upravené vzdelávacie štandardy je možné využiť na vzdelávanie žiakov, ktorí boli žiakmi 1. a 2. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020 a to až do ukončenia 3. ročníka.

Vybrali sme pre vás vzdelávacie štandardy dvoch hlavných vyučovacích predmetov.  Upravené štandardy sme tu sprehľadnili a na doterajšie uvádzame v závere článku príslušný zdroj, z ktorého môžete čerpať podrobné informácie.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Upravené výkonové a obsahové štandardy pre 1. – 3. ročník

Čo by mal žiak na konci tretieho ročníka vedieť

 • ČÍTAŤ, získavať z textu informácie a pracovať s literárnym textom
  * čítať plynulo a s porozumením obsahom aj rozsahom veku primerané texty
  * ovládať techniku čítania (prízvuk, prestávka, sila hlasu, tempo, dôraz)
  * získavať z textu informácie
  * reprodukovať informácie, ktoré sú z textu zrejmé
  * rozumieť informáciám, ktoré sú v texte nepriamo uvedené (nájsť kľúčové slová, hlavná myšlienka)
  * rozlišovať umelecké, informačné a zážitkové čítanie
  * ovládať praktické činnosti s literárnym textom:
  – predniesť báseň s uplatnením správnej techniky čítania zameranej na umelecký prednes
  – výrazne čítať priamu reč v rozprávke
  – voľne reprodukovať prečítaný literárny text/audiovizuálne dielo
  – zapojiť sa do dramatizácie literárneho textu
  – vytvoriť krátky umelecký text
  * poznať literárne žánre (báseň, pieseň – ľudová pieseň, hádanka, vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika; rozprávka – ľudová rozprávka, autorská rozprávka, povesť)
  * rozumieť štruktúre diela (dej, hlavná myšlienka, literárna postava – hlavná literárna postava, vedľajšia literárna postava, nadpis, odsek, verš, strofa)
  * rozumieť štylizácii a rytmu textu (prirovnanie, zdrobnenina, rým, verš)
  * poznať základné literárne pojmy (autor, spisovateľ,čitateľ, divák, kniha, časopis, noviny, text, ilustrácia, ilustrátor, poézia, próza, bábkové divadlo – bábka, bábkoherec, literatúra pred deti)
 • PÍSAŤ a písomne sa vyjadrovať
  * písať správne tvary písmen a číslic (dodržiavať základné hygienické, pracovné a estetické návyky spojené s písaním)
  * napísať rôznymi spôsobmi krátke súvislé a nesúvislé texty obsahujúce základné informácie (elementárne základy písomného prejavu a pravopisu, písať čitateľne a úhľadne, vedieť formálne upraviť text)
  * napísať podľa osnovy krátky príbeh s dodržaním časovej postupnosti (tvorba vlastných textov, blahoželanie, pohľadnica, súkromný list, oznam, správa – krátke správy (SMS, e-mail), pozvánka, vizitka, inzerát, reklama)
  * vytvoriť krátky súvislý text podľa ilustrácie alebo na základe otázok (rozprávanie; opis predmetu, obrázka/ilustrácie)
 • HOVORIŤ, vyjadrovať sa ústne
  * zrozumiteľne a primeraným tempom reči
  * dodržiavať správnu artikuláciu a výslovnosť v krátkych ústnych prejavoch
  * využívať jazykové i mimojazykové prostriedky (mimika, gestá)
  * rešpektovať základné komunikačné pravidlá (aktívne počúvanie, pravidlá komunikácie: oslovenie, začatie a ukončenie rozhovoru, začiatok a koniec telefonického rozhovoru, striedanie rolí hovoriaceho a poslucháča, zdvorilé vystupovanie)
   komunikovať v súlade s komunikačnou situáciou (pozdrav, oslovenie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, ospravedlnenie (s vysvetlením), blahoželanie)
  * vyžiadať a poskytnúť informácie, tvoriť otázky a reagovať na ne
  * zreprodukovať vypočutý alebo prečítaný veku primeraný text
  * vytvoriť krátky ústny prejav na základe vlastných zážitkov
 • POUŽÍVAŤ JAZYK ústne a písomne
  * rozlíšiť zvukovú a grafickú podobu slova (hlásky a malé, veľké, písané, tlačené písmená, abeceda, vybrané slová, dĺžeň, mäkčeň, vokáň; bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka)
  * členiť slová na slabiky, slabiky na hlásky
  * poznať a rozlíšiť hlásky (samohlásky – krátke, dlhé, spoluhlásky – tvrdé, mäkké, obojaké, dvojhlásky, slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ, výslovnosť a výskyt ä)
  * identifikovať v texte a na základe otázok rozlišovať osvojené slovné druhy (podstatné mená – všeobecné a vlastné, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá)
  * používať v ústnom prejave správne gramatické tvary podstatných mien, prídavných mien a slovies, tykanie a vykanie)
  * rozoznať, vytvoriť a napísať vetu (jednoduchá veta)
  * poznať slová s rovnakým a opačným významom, vedieť používať slovníky

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Upravené výkonové a obsahové štandardy pre 1. – 3. ročník

Čo by mal žiak na konci tretieho ročníka vedieť

I. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami:
*  použiť prirodzené čísla na modelovanie reálnych situácií
*  prečítať, zapísať, usporiadať a porovnať prirodzené čísla do 10 000, urobiť rozklad čísla, zaokrúhliť čísla
*  orientovať sa v číselnom rade, na číselnej osi
*  sčítať a odčítať prirodzené čísla do 1 000 spamäti aj písomne
*  násobiť a deliť v obore násobilky spamäti
*  riešiť a tvoriť jednoduché a zložené slovné úlohy, aj z oblasti finančnej gramotnosti; riešiť nepriamo sformulované úlohy.

Obsahom učiva sú: prirodzené čísla do 10 000, počtové operácie a ich vlastnosti (komutatívnosť, asociatívnosť), úvod do desatinných čísel (eurá a centy) a zlomkov.

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy:
*  identifikovať riadok a stĺpec v tabuľke, orientovať sa a doplniť tabuľku, stĺpcový graf
*  využiť informácie z grafu/tabuľky na riešenie úloh
*  doplniť chýbajúce číslo/znak/symbol do postupnosti
*  orientovať sa v čase, urobiť prevody medzi ručičkovými a digitálnymi hodinami, premieňať jednotky času

Obsahom učiva sú: postupnosti čísel (vzostupný, zostupný číselný rad), čas, jednotky času.

III. Geometria a meranie:
*  rozlíšiť, pomenovať, vymodelovať a opísať základné rovinné a priestorové útvary, identifikovať ich reprezentáciu v reálnom svete
*  porovnať veľkosť útvarov, merať a odhadovať dĺžku
*  orientovať sa v štvorcovej sieti (labyrinte, bludisku)
*  zobrazovať zhodné útvary v štvorcovej sieti, zväčšovať/zmenšovať útvary v štvorcovej sieti
*  postaviť stavbu z kociek na základe plánu a opačne
*  rysovať geometrické útvary v štvorcovej sieti

Obsahom učiva sú:
* bod, priamka, polpriamka, úsečka, čiara, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
* priestorové telesá – kocka, valec, guľa
* jednotky dĺžky – štandardné: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter(dm), meter (m), kilometer (km), neštandardné (napr. odvodené z častí ľudského tela)
* štvorcová sieť – úvod do osovej súmernosti, posúvania a podobnosti (zmenšovanie a zväčšovanie)
* stavby z kociek

IV. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
*  triediť predmety podľa danej vlastnosti
*  zbierať údaje a zaznamenať ich rôznymi spôsobmi
*  vymodelovať, znázorniť a riešiť úlohy s kombinatorickou motiváciou.

Obsahom učiva je: práca s tabuľkami a kombinatorika – slovné úlohy riešené modelovaním.

V. Logika, dôvodenie, dôkazy
*  riešiť úlohy a problémy, ktorých riešenie je nezávislé od obvyklých postupov a algoritmov
*  rozhodnúť o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia, sformulovať pravdivé/nepravdivé tvrdenie

Obsahom učiva sú nepriamo sformulované úlohy, sudoku, magický štvorec. Výroky.

Doterajšie platné vzdelávacie štandardy zvlášť pre každý ročník na prvom stupni ZŠ:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
kliknite tu

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
kliknite tu

INFORMATIKA

Vzdelávanie žiakov prvého a druhého ročníka v predmete informatika nebolo v školskom roku 2019/2020 mimoriadnou situáciou dotknuté z dôvodu, že vyučovanie predmetu informatika sa začína až v 3. ročníku základnej školy. Vzdelávacie štandardy pre tento vyučovací predmet sú spoločné pre tretí a štvrtý ročník a stanovujú, čo má žiak vedieť po absolvovaní štvrtého ročníka základnej školy.

Čo má žiak na konci na konci 4. ročníka základnej školy vedieť/dokázať kliknite tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *