Kurikulárna reforma

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Charakteristika oblasti Ovládanie jazyka alebo viacerých jazykov je v dnešnej informačnej a globalizovanej spoločnosti  nevyhnutným predpokladom spoločenského a pracovného uplatnenia človeka.  Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia zohráva dôležitú úlohu pri rozvíjaní jazykovej a komunikačnej gramotnosti Čítať ďalej …